Địa điểm: Công Nhân Sản Xuất

Vị trí tuyển dụng
Mức lương
Địa điểm làm việc