Địa điểm: Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Vị trí tuyển dụng
Mức lương
Địa điểm làm việc