Thư ký/ Hành chính

Vị trí tuyển dụng
Mức lương
Địa điểm